POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem i Operatorem serwisu internetowego www.bystrzak.net jest Renata Rusiniak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Renata Rusiniak, OTR „BYSTRZAK”, ul. Waszyngtona 33/2, 42-200 Częstochowa, NIP 573-170-93-59

Niniejsza polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu i usług oferowanych przez naszą firmę, jak również wyrazem przestrzegania przez nas
zasad ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez OTR „Bystrzak” Częstochowa
Użytkownicy Strony Internetowej (Użytkownik) pozostają anonimowi do czasu, aż sami nie zdecydują inaczej. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy czym OTR „Bystrzak” Częstochowa informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością wskazania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane,
przetwarzane będą odpowiednio w celach:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną;
2) świadczenia usług w zakresie organizacji wypoczynku;
3) handlowych w tym marketingowych;
4) rekrutacyjnych.

Udostępnienie danych osobowych
OTR „Bystrzak” Częstochowa przewiduje możliwość udostępnienia przetwarzanych danych osobowych podmiotom powiązanym z OTR „Bystrzak” Częstochowa.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług odpowiednio:
1) zgoda osoby, której dane dotyczą;
2) konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług w zakresie organizacji wypoczynku, gdy osoba, której dane dotyczą
jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umów na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3) niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez OTR „Bystrzak” Częstochowa albo odbiorców danych
w tym w szczególności w celu marketingu własnych usług OTR „Bystrzak”Częstochowa,
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

I.

Korzystając ze strony internetowej OTR „Bystrzak”, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności.

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej OTR „Bystrzak” Częstochowa podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże przesłanie określonych danych może okazać się niezbędne,
jeśli zechcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług edukacyjnych lub wydarzeń, a także zasad współpracy z nami w ramach organizacji wypoczynku.
OTR „Bystrzak” Częstochowa oferuje usługi edukacyjne dla dzieci oraz organizuje wypoczynek co oznacza, że dane pozostawione w celach kontaktowych mogą zostać przez nas przekazane
na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika kursu lub wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)).

II.

Zbieramy wyłącznie dane, które przekazują Państwo świadomie i dobrowolnie w celu korzystania
z funkcji lub użytkowania określonego elementu strony internetowej OTR „Bystrzak”Częstochowa,
na przykład w celu umożliwienia Państwu otrzymywania powiadomienia, kiedy składają Państwo zapytania dotyczące informacji o oferowanych usługach edukacyjnych, zadają pytania lub przesyłają informacje zwrotne drogą e-mail. W wielu przypadkach informacje te mogą obejmować zbieranie danych osobowych, jednak są one wykorzystywane wyłącznie w celach, do których je Państwo przekazują. Dane te nie są przekazywane i udostępniane osobom i instytucjom trzecim. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

III.

Serwis www.bystrzak.net korzysta z plików cookies.

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. „Cookie” to plik zawierający dane, umieszczany
w Państwa urządzeniu w trakcie wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie oraz podobne
technologie mogą poprawiać jakość odbioru usług przez użytkownika poprzez zapisywanie preferencji, personalizację Państwa doświadczenia online, a czasami poprzez przesyłanie
Państwu reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Strona internetowa OTR „Bystrzak” Częstochowa wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.

Podczas pierwszych odwiedzin na stronie internetowej OTR „Bystrzak” Częstochowa, zostaną Państwu wyświetlone przyciski, umożliwiające zezwolenie na używanie plików cookie przez stronę
lub uzyskanie dodatkowych informacji na temat tych plików. Jeżeli wybiorą Państwo opcję „akceptuję”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie na naszej stronie i mogą
Państwo kontynuować jej przeglądanie.
Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie podczas odwiedzin strony internetowej OTR „Bystrzak” Częstochowa, jednakże odrzucenie niektórych plików cookie może spowodować,
iż nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies, jednakże możecie Państwo dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

IV.

W celu ochrony bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych osobowych utrzymujemy stosowne środki ostrożności oraz stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania,
ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji. Pomimo, iż stosujemy środki bezpieczeństwa, ułatwiające ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym ich ujawnieniem, nadużyciem
lub zmianami, należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. Z powyższych względów nie ponosimy odpowiedzialności
za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza naszą racjonalną kontrolą.

V.

Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania danych osobowych, które są nam przekazywane przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej
OTR „Bystrzak” Częstochowa lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na naszej stronie internetowej, lub kontaktując się z nami drogą e-mailową,
lub na piśmie, kierując korespondencję na adres OTR „BYSTRZAK”, ul. Waszyngtona 33/2,
42-200 Częstochowa, bystrzak@poczta.onet.pl

VI.

Okres, w jakim przechowywane będą dane osobowe, jest zmienny i zależy od celu oraz sposobów wykorzystywania zbieranych danych. Dane przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest
to konieczne dla celów dla których dane zebrano.

VII.

W każdym czasie Państwo zażądać usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Żądanie to zrealizujemy bez zbędnej zwłoki, chyba, że informacje, których
usunięcia Państwo zażądacie okażą się niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z nami umowy.

Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania wszelkich informacji, które są nam przekazywane przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej
OTR „Bystrzak” Częstochowa lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami drogą e-mailową, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres OTR „BYSTRZAK”, ul. Waszyngtona 33/2, 42-200 Częstochowa, bystrzak@poczta.onet.pl

VIII.

Zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym
momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych jakie będziemy zbierać po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie polityki.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt drogą e-mail lub na piśmie,
kierując korespondencję na adres: bystrzak@poczta.onet.pl lub OTR „Bystrzak” ul. Waszyngtona 33/2, 42-200 Częstochowa